कोभिड

कोभिड १९ विरुद्धको अस्ट्राजेनिका खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना

कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल (Verocell) खोपको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल (Verocell) खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना | प्रकाशित मिति २०७८ साउन १३ गते

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Post COVID Counselling सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोभिड विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८-०३-२३

Pages