वडा अनुसारको कर तिरेको तथा खर्च सारांश

न.पा. / वडा नं आजको एकीकृत सम्पत्ति कर आम्दानी हाल सम्मको एकिकृत सम्पत्ती कर आम्दानी आजको अन्य आम्दानी हाल सम्मको अन्य आम्दानी हाल सम्मको आम्दानी आजको खर्च हाल सम्मको खर्च

न.पा. कार्यालय

०.००

०.००

०.००

३,५२,७५,२७०.८९

३,५२,७५,२७०.८९

०.००

२०,३०,५५,८५४.२२

५,२८०.००

१०,१४,२८०.००

६,१६०.००

२२,०१,२७०.००

३२,१५,५५०.००

०.००

०.००

३,१०६.००

५,७८,८१९.५०

०.००

८,७७,६७५.००

१४,५६,४९४.५०

०.००

०.००

१७५.००

४,८८,२९८.२५

४,६५०.००

११,३४,६६९.५०

१६,२२,९६७.७५

०.००

०.००

७२५.००

१४,१८,०९८.५५

११,२००.००

४३,१४,०१६.००

५७,३२,११४.५५

०.००

०.००

२,२२०.००

१०,८१,०३५.५०

५०.००

२२,६८,१७६.००

३३,४९,२११.५०

०.००

०.००

९,९३५.००

११,११,४७८.८३

२१,०५०.००

२४,१८,४१९.८८

३५,२९,८९८.७१

०.००

०.००

४८०.००

३,००,३०९.८७

२,२७५.००

११,३७,९२१.००

१४,३८,२३०.८७

०.००

०.००

०.००

११,८८,३३५.१०

०.००

२७,६९,७२९.७१

३९,५८,०६४.८१

०.००

०.००

०.००

१५,४१,१३०.४५

०.००

३७,०१,६५२.४८

५२,४२,७८२.९३

०.००

०.००