महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना (०७७ ०४ २७)

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

घरजग्गा बहाल कर बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages