महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायकको योग्यता र अनुभव, प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची र पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी।

महालक्ष्मी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय ललितपुरको करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना (पद प्राविधिक सहायक)

महालक्ष्मी-नगरपालिका-ललितपुरको-कोभिड-१९-संक्रमण-सम्बन्धी-संक्षिप्त-जानकारी-२०७७-०५-१९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी-नगरपालिका-ललितपुरको-कोभिड-१९-संक्रमण-सम्बन्धी-संक्षिप्त-जानकारी-२०७७-०५-१२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको कोभिड १९ संक्रमण सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी (२०७७ ०५ ११)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages