महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

महालक्ष्मी-नगरपालिका-ललितपुरको-कोभिड-१९-संक्रमण-सम्बन्धी-संक्षिप्त-जानकारी-२०७७-०५-१९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी-नगरपालिका-ललितपुरको-कोभिड-१९-संक्रमण-सम्बन्धी-संक्षिप्त-जानकारी-२०७७-०५-१२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको कोभिड १९ संक्रमण सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी (२०७७ ०५ ११)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

विशेष परिस्थितिमा खरिद गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७७ ०५ १०)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना (०७७ ०५ ०९)

Pages