महालक्ष्मी नगरपालिका गठन र पुनर्गठनबाट कायम भएका वडा विवरणहरु

साविक गाविसका नाम साविक गाविसका वडाहरु महालक्ष्मी नगरपालिकाको साविकका वडाहरु महालक्ष्मी नगरपालिकाको हालका वडाहरु
इमाडोल ७, ८ १९
१५
१६
१, २, ३ १७
४,५ १८
टिकाथली १, २
३, ४, ५ १०
६, ७, ८, ९ ११
सिद्धिपुर ३, ४, ९ १२
५, ६, ७, ८ १३
१, २  १४
लुभु
१, २, ५, ६
३, ७, ९
लामाटार १०
१, ५, ६
३, ४, ७
२, ८