ऐन कानुन निर्देशिका

महालक्ष्मी नगरपालिको नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन

महालक्ष्मी नगरपालिका भवन निर्माण सम्पन्न अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८१

विनियोजन ऐन 2080

Post date: Monday, March 4, 2024 - 21:36

आर्थिक ऐन २०८०

Post date: Monday, March 4, 2024 - 21:31

महालक्ष्मी नगरपालिका आधारभूत तह विद्यार्थि मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन कार्यविधि २०७८

महालक्ष्मी नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७८ पहिलो संशोधन सहित

महालक्ष्मी नगरपालिका सहकारी नियमावली २०७८

महालक्ष्मी नगरपालिका जग्गा पल्टिङ तथा आवास कम्पनी स्वीकृती निर्देशिका २०७८

महालक्ष्मी नगरपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तेस्रो संशोधन २०७८ सहित

राजस्व परामर्श समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८

महालक्ष्मी नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि

ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका

महालक्ष्मी नगरपालिका छात्रा शैक्षिक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८

महालक्ष्मी नगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७८

महालक्ष्मी नगरपालिका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७८

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर आर्थिक ऐन २०७८

लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७

योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड दोस्रो संशोधन २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिका नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगर वन ऐन, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिका नगर प्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिका उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

टोल विकास संस्था समन्वन समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५

महालक्ष्मी राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ ।

महालक्ष्मी नगरकार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४

महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

महालक्ष्मी नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७४

महालक्ष्मी नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७६

महालक्ष्मी नगरपालिका विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७६

कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७६

महालक्ष्मी नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगर सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

महालक्ष्मी नगर क्षेत्र भित्रको नदि तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

महालक्ष्मी नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण गर्ने कार्यविधि, २०७५

'घ' वर्गको निर्माण ब्यबसाय इजाजत-पत्र जारी नवीकरण र खारेजी सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५, पहिलो संशोधन सहित

महालक्ष्मी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६

महालक्ष्मी नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६

श्रम बैङ्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७

मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन विनियम २०७६

कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड २०७६

स्वास्थ्य ऐन २०७६

Post date: Sunday, July 5, 2020 - 12:10

महालक्ष्मी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६

आर्थिक ऐन २०७४

Post date: Wednesday, January 15, 2020 - 17:54

छौटौं नगरसभाबाट स्वीकृत विनियोजन ऐन

महालक्ष्मी नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,

महालक्ष्मी नगरपालिकाको सहकारी ऐन

महालक्ष्मी नगरपालिकामा सञ्चालित व्यापारिक फर्म नियमन गर्ने ऐन

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगर सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि

महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

महालक्ष्मी नगरपालिकामा विद्यालय शिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि, २०७४, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४

महालक्ष्मी नगरपालिकाको योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७४

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी गरिएको निर्णय

महालक्ष्मी राजपत्र अतिरिक्ताङ्क १

पुननिर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४

भूकम्प प्रभावित आवास पुननिर्माण लगत संकलन (छुट तथा पून जाँच सर्वेक्षण), कार्य संचालन निर्देशिका २०७४

एकिकृत सम्पत्तिकर संकलन तथा व्यवस्थापनत निर्देशिका

आर्थिक ऐन २०७४

Post date: Thursday, August 3, 2017 - 10:46

न्यायिक समितिको गठन कार्यविधि २०७४

आर्थिक प्रशासन नियमावली २०७४

नगर प्रहरी नियमावली २०७४

नगर प्रहरी नियमावली २०७४

आर्थिक प्रशासन नियमावली २०७४

न्यायिक समितिको गठन कार्यविधि २०७४