महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन, २०७७