महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

शैक्षिक वर्ष २०७६ कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा (श्री समुदायिक विद्यालय, सबै)

ब्याक ह्वो लोडर चालक करारमा लिने बारेको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

घर भाडामा लिने बारेको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages