सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९-०६-०५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Bid Published in Sourya National daily Published on 11 September 2022

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for sealed Quotation Published date : 2022/08/30

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०५/०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for sealed quotation published date : 2022/08/17

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages