सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७ १० २५)

Invitation for Bids for the following mentioned works | Date of Publication 2077/10/19

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/१०/१४)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७ १० १२

Invitation for Bids published on 2077-10-05.

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages