सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sanitary Pad

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages