सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धी सुचना प्रकाशित मिति : २०८०/१०/१४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):