एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना