महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

वडा अनुसारको कर तिरेको तथा खर्च सारांश

न.पा. / वडा नं आजको एकीकृत सम्पत्ति कर आम्दानी हाल सम्मको एकिकृत सम्पत्ती कर आम्दानी आजको अन्य आम्दानी हाल सम्मको अन्य आम्दानी हाल सम्मको आम्दानी आजको खर्च हाल सम्मको खर्च

न.पा. कार्यालय

०.००

०.००

७३,३९२.००

३,२९,८३,३५८.८९

३,२९,८३,३५८.८९

०.००

१४,८८,३८,००४.६१

२,३२०.००

९,६७,७२५.५०

३,६५०.००

२०,९२,६९०.००

३०,६०,४१५.५०

०.००

०.००

१,४२०.००

४,९३,२३३.५०

५०.००

८,४२,८५०.००

१३,३६,०८३.५०

०.००

०.००

७१०.००

४,४१,८७४.२५

१,५००.००

१०,६०,१०९.५०

१५,०१,९८३.७५

०.००

०.००

३,८९५.००

१३,२४,३९८.५५

९,८५०.००

४०,४५,५५१.००

५३,६९,९४९.५५

०.००

०.००

२,५७८.००

१०,२९,१७५.५०

४,०००.००

२०,५०,८१०.००

३०,७९,९८५.५०

०.००

०.००

१०,५४५.००

९,९०,२६१.३३

५००.००

२३,००,८०९.८८

३२,९१,०७१.२१

०.००

०.००

२००.००

२,६९,७१६.८७

०.००

१०,५१,५६६.००

१३,२१,२८२.८७

०.००

०.००

३,०४५.००

१०,७९,०७९.१०

२,७५०.००

२६,१०,१६९.७१

३६,८९,२४८.८१

०.००

०.००

२,२२७.००

१४,६२,४६१.४५

२,६००.००

३५,१०,३९९.४८

४९,७२,८६०.९३

०.००

०.००