महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

वडा अनुसारको कर तिरेको तथा खर्च सारांश

न.पा. / वडा नं आजको एकीकृत सम्पत्ति कर आम्दानी हाल सम्मको एकिकृत सम्पत्ती कर आम्दानी आजको अन्य आम्दानी हाल सम्मको अन्य आम्दानी हाल सम्मको आम्दानी आजको खर्च हाल सम्मको खर्च

न.पा. कार्यालय

०.००

०.००

१,१९,१२९.००

२,५६,०५,०५२.१८

२,५६,०५,०५२.१८

०.००

६,८५,६७,७६०.५९

५,८४१.००

६,४०,१८८.५०

४,३००.००

१८,३७,६२५.००

२४,७७,८१३.५०

०.००

०.००

४,१४५.००

३,२९,१२०.५०

५००.००

७,१२,०४०.००

१०,४१,१६०.५०

०.००

०.००

२,२०६.००

२,८५,७५८.२५

२,०००.००

९,०२,९४०.५०

११,८८,६९८.७५

०.००

०.००

१०,२७०.००

९,८६,६६६.५५

६,२५०.००

३४,३४,३४१.००

४४,२१,००७.५५

०.००

०.००

२,८३३.००

६,४०,२५८.००

४,७५०.००

१७,३१,७२५.००

२३,७१,९८३.००

०.००

०.००

९,५६९.००

६,३०,७०१.८३

९,४००.००

१८,६०,०५४.८८

२४,९०,७५६.७१

०.००

०.००

२,१५५.००

१,७८,१९८.८७

०.००

८,७२,३९०.००

१०,५०,५८८.८७

०.००

०.००

०.००

८,१४,७९२.१०

१,१००.००

२२,४८,८४६.७१

३०,६३,६३८.८१

०.००

०.००

४,७६४.००

११,८५,१४१.९५

१,८००.००

२९,७८,४४६.४८

४१,६३,५८८.४३

०.००

०.००