सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०२/०९ )

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०१।२८)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०१।२८)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१७)

Invitation for Sealed Quotations for the Installing Main Gate and Truss Structure of Ward Office Building-2 (Published Date: 2079/12/12)

Pages