सूचना तथा समाचार

विद्यालय बर्गीकरण सूचक भरी बुझाउने सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिका भित्रका संस्थागत विद्यालयहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा शुल्क निर्धारण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले विद्यालय बर्गीकरण गर्ने निर्णय भएको तथा नगर शिक्षा समितिको मिति २०७६/१०/२१ को निर्णय अनुसार विद्यालय बर्गीकरण सूचक स्वीकृत भइसकेकोले यसैसाथ संलग्न भएको फारम भरी २०७६ माघ मसान्तभित्रमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।  

-शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा
 महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर

 

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages