महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको कोभिड १९ संक्रमण सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी (२०७७ ०५ ११)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):