२०७७/०२/०४ गते इमाडोल हेल्थ पोस्टमा गरिएको कोरोना परीक्षण कार्यक्रम ।