हलुका सवारी चालक पदको उमेद्वारहरुको अन्तर्वार्ता लागी नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):