हलुका सवारी चालको पदको उमेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सुचना प्रकाशित मिति : २०८०/११/२३

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):