हक हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०३/२४)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):