सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०३/२८ )

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):