सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०३/२४ )

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):