सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०२/१०

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):