सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धि सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):