सेवा प्रभावित हुनेसम्बन्धी सूचना ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०३/०८ )

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):