सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन ७२।७३ को अन्तिम चौमासिक