सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाई केन्द्रको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि आसय पत्र सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८०/०४/१५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):