सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी हुने बारे।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):