सडक र सडक पेटी अतिक्रमण गरि व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०२/२४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):