विज्ञापन कर ठेक्काको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको बारे सूचना प्रकाशित मिति २०७९-०८-१५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):