रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०४/०२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):