मानव मलमूत्र व्यवस्थापनमा देशकै नमुना बन्दै महालक्ष्मी नगरपालिका