महालक्ष्मी नगरपालिका कार्यालय¸ललितपुरको चालु आ.व. ०७३/७४ को लक्षित समूह विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालनका लागि संघ/ संस्थाहरुसंग साझेदारीका लागि सार्वजनिक सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):