महालक्ष्मी नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७