भवन नक्सा अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०८०।०१।१७)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):