बार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०२/३० )

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):