प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०३/०४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):