परिचयपत्र नवीकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०४/०१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):