नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८-१२-०२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):