नगर प्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिहरुका लागि सुचिकृत हुन आउने बारेको सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०५/२७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):