जौं घाँसको विउ वितरण सम्बन्धि सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):