जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):