गाई भैसीमा लम्पी स्किन रोग बिरुद्ध भ्याक्सिनेशन गर्ने सम्बन्धी सूचना ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०२/२८ )

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):