क्षयरोग मुक्त संयोजक(छैठो तह)को पदको उमेद्वारको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना प्रकाशित मिति २०८१/०१/०३

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):