क्षयरोग मुक्त अभियान संयोजक(छैठो तह ) पदको उमेद्वारहरुको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना प्रकाशित मिति : २०८१/०१/०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):