कोभिड-१९ विरूद्धको खोप (Janssen AD26COV2.S Vaccine) लगाउनेसम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):