कोभिड-१९ विरुद्ध पहिलो, दोस्रो र बुस्टर मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९-०१-०७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):