कोभिड १९ विरुद्धको पहिलो दोस्रो र बुस्टर खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ॥ प्रकाशित मिति २०७८-१२-११

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):