कोभिड-१९ रोग विरुद्धको फाईजर खोप कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):